Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.6 Verschillenanalyse

In dit hoofdstuk worden de verschillen geanalyseerd tussen de bijgestelde begroting en de jaarcijfers (artikel 28, lid a BBV). Verschillen groter dan € 100.000 per post worden afzonderlijk toegelicht. De verschillenanalyse is weergegeven per programma. In elk programma wordt per beleidsdoel weergegeven welk saldo is begroot, welk saldo is gerealiseerd en wat het verschil daartussen is. Daarbij is een splitsing aangebracht naar lasten en baten.

Leeswijzer
In de kolom "Verschil" betekent een positief bedrag een "overschot" en een negatief bedrag een " tekort" ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Classificatie verschil
De verschillen zijn ingedeeld naar 4 categorieën:

  1. Subsidies : verschillen direct verband houden met subsidies. Door grote werkdruk bij het subsidieloket zijn achterstanden ontstaan in de verwerking van beschikkingen. Ook zijn diverse aanvragen voor subsidies pas  in 2022 door ons ontvangen. Conform de geldende financiële regelgeving mogen deze lasten niet worden verantwoord in het boekjaar 2021 maar pas nadat de beschikking is afgegeven. In een enkel geval geldt dat de subsidie wel volledig in 2021 is beschikt en als last is verantwoord terwijl in de begroting rekening was gehouden met een fasering over meerdere jaren.
  2. Vertraging: verschillen die verklaard kunnen worden vanuit opgetreden vertragingen zowel in onze eigen organisatie als bij partners of derden. Ook uitstel van nieuwe wetgeving vanuit het Rijk valt hieronder. Diverse al lopende programma's en projecten zijn vertraagd en enkele nieuwe programma's en projecten zijn later opgestart dan voorzien. Dit werd mede veroorzaakt door de van rijkswege afgekondigde maatregelen om het coronavirus te bestrijden en alle beperkingen die daaruit voortvloeiden. Daarnaast zijn we voor de realisatie van beleidsdoelstellingen veelal afhankelijk van samenwerkingspartners, ondernemers en inwoners.
  3. Onderhoud : verschillen die direct verband houden met het uitvoeren van onderhoud aan kapitaalgoederen, zoals wegen en het openbaar vervoer. Diverse geplande werkzaamheden zijn (nog) niet uitgevoerd als gevolg van de PFAS/PFOS-problematiek.
  4. Overig : verschillen die niet in een van bovenstaande categorieën thuishoren.
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59