Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.1 Balans per 31 december 2021

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

694.270

622.528

1. Immateriële vaste activa

28.063

28.292

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

-800

-1.600

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

28.863

29.892

2. Materiële vaste activa

620.211

555.986

Investeringen met een economisch nut

501.294

464.394

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

118.917

91.592

3. Financiële vaste activa

45.996

38.250

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

16.080

8.080

Overige langlopende leningen

4.915

5.170

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

25.000

25.000

Vlottende activa

230.172

261.901

4. Voorraden

29.405

26.326

Grond- en hulpstoffen

3.148

3.273

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

4.561

3.509

Gereed product en handelsgoederen

21.696

19.544

5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

162.636

168.627

Vorderingen op openbare lichamen

56.564

65.081

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

101.585

97.776

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

12

Overige vorderingen

4.487

5.758

6. Liquide middelen

86

105

Kas- en banksaldi

86

105

7. Overlopende activa

38.045

66.843

Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

16.677

7.440

- van Europese overheidslichamen

0

0

- van het Rijk

16.677

7.440

- van overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

21.368

59.403

Totaal activa

924.442

884.429

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste passiva

585.373

565.688

8. Eigen vermogen

564.642

547.168

Waarvan algemene reserves

202.686

111.673

Waarvan bestemmingsreserves

302.165

411.277

Gerealiseerd resultaat

59.790

24.218

9. Voorzieningen

20.731

18.520

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

18.502

16.511

Egalisatievoorzieningen

0

0

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

2.229

2.010

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

0

0

10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

0

Vlottende passiva

339.069

318.741

11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

17.386

23.128

Overige schulden

17.386

23.128

12. Overlopende passiva

321.683

295.612

Nog te betalen verplichtingen

257.514

263.832

Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

55.047

20.397

- van Europese overheidslichamen

0

0

- van het Rijk

55.047

20.397

- van overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige vooruitontvangen bedragen

7.058

9.240

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

2.064

2.143

Totaal passiva

924.442

884.429

Gewaarborgde geldleningen

19.527

20.560

Garantstellingen (niet van toepassing)

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59