Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 3. Bodem, water en milieu

Programma 3. Bodem, water en milieu

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht heeft een gezonde, klimaatbestendige, waterrobuuste en veilige leefomgeving.

Infographic

3.   Bodem, water en milieu -155 woorden – in LIAS bij infographic
Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed voor het onderwerp Bodem, water en milieu, met een totaal aan financiële lasten van 26.316.000 euro en 2.563.000 euro aan baten. laat zien dat de provincie Utrecht een pilot voor verbetering van luchtkwaliteit met een ventilatiesysteem heeft gedaan op een school nabij een snelweg. Voor het gebied Nederrijn en Lek zijn met de waterschappen en gebiedspartners meerdere samenwerkingsovereenkomsten voor gebiedsontwikkeling bij de dijkversterkingen afgesloten. In 2021 is het drinkwater nog beter beschermd door voor voldoende schone drinkwaterbronnen te zorgen.
Er is 30,5 mln. euro beschikbaar gesteld voor het remmen van de bodemdaling in het Veenweidegebied en het verminderen van broeikasgassen in de veenbodems. In totaal verstrekte de Regionale Uitvoerings Dienst 90 procent van de vergunningverleningen binnen de termijn. Het programma klimaatbestendig en waterveilig in 2050 heeft in 2021 Groenblauwe schoolpleinen en Groene daken gerealiseerd.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59