Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.12 Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

9.432

3.192

8.483

3.320

8.3

Stedelijke vernieuwing

9.951

2.653

8.916

2.690

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

2.688

0

2.925

132

Subtotaal

22.071

5.845

20.324

6.143

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

107

0

76

8

4.6

Duurzaamheid

3.518

286

3.024

622

5.1

Natuurontwikkeling

14.330

6.100

14.385

6.108

5.2

Beheer natuurgebieden

25.009

443

23.228

1.138

5.3

Beheer flora en fauna

6.901

0

7.511

50

5.9

Natuur, overige baten en lasten

307

0

256

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

1.599

274

1.644

476

6.9

Regionale economie, overige b&l

25

0

5

0

7.2

Maatschappij

439

0

302

0

Subtotaal

52.235

7.103

50.431

8.401

3. Bodem, water, milieu

3.1

Waterkeringen

785

150

778

150

3.3

Kwantiteit grondwater

249

0

-372

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

982

104

1.371

0

3.9

Water, overige baten en lasten

4.271

1.334

3.970

1.580

4.1

Bodembescherming

9.787

0

4.956

531

4.2

Luchtverontreiniging

888

0

812

4

4.3

Geluidhinder

859

0

847

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

10.189

89

9.615

215

4.5

Ontgronding

5

5

0

0

4.6

Duurzaamheid

216

0

216

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

3.897

38

3.129

9

5.9

Natuur, overige baten en lasten

328

0

343

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

3.794

3.000

449

12

6.3

Kennis en innovatie

120

60

126

62

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

153

0

76

0

Subtotaal

36.523

4.780

26.316

2.563

4. Energietransitie

4.6

Duurzaamheid

7.003

0

6.058

137

6.3

Kennis en innovatie

1.399

0

1.215

0

6.4

Recreatie en toerisme

89

0

94

0

Subtotaal

8.491

0

7.367

137

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

0.6

Overhead

0

0

1

0

2.1

Landwegen

70.162

1.419

62.915

2.591

2.2

Waterwegen

2.293

346

1.805

2.808

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

1.770

0

1.963

5

Subtotaal

74.225

1.765

66.684

5.404

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

2.3

Openbaar vervoer

190.730

70.878

180.299

73.447

Subtotaal

190.730

70.878

180.299

73.447

7. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

21.621

50

20.872

285

7.2

Maatschappij

13

0

5

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

2.418

250

2.085

395

Subtotaal

24.052

300

22.962

680

8. Economie

4.6

Duurzaamheid

1.314

0

1.311

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

253

0

183

0

6.3

Kennis en innovatie

9.819

1.508

7.993

1.797

6.4

Recreatie en toerisme

7.468

2.182

6.501

437

6.9

Regionale economie, overige b&l

2.652

36

2.538

64

Subtotaal

21.506

3.726

18.527

2.298

9. Bestuur

0.6

Overhead

109

0

122

0

1.1

Provinciale Staten

3.620

64

3.472

68

1.2

Gedeputeerde Staten

1.992

72

1.275

402

1.3

Kabinetszaken

445

109

355

128

1.4

Bestuurlijke organisatie

1.951

0

1.907

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

940

0

901

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.491

0

1.442

0

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.828

120

2.319

167

4.6

Duurzaamheid

1.357

0

1.099

0

7.2

Maatschappij

1.315

0

1.228

0

Subtotaal

16.048

365

14.120

765

10. Overzicht overhead

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

0

0

36

0

0.6

Overhead

57.591

2.478

57.176

3.023

6.3

Kennis en innovatie

0

0

6

0

Subtotaal

57.591

2.478

57.218

3.023

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

242.790

0

243.951

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

133.799

0

133.946

0.3

Geldleningen en uitzettingen

-800

57

-846

30

0.4

Deelnemingen

0

200

0

240

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

1.829

0

214

61

0.9

Resultaat

17.681

0

59.790

0

Subtotaal

18.710

376.846

59.158

378.228

Reserves

0.8

Mutaties reserves

175.869

223.964

168.425

210.742

Subtotaal

175.869

223.964

168.425

210.742

Totaal

698.050

698.050

691.831

691.831

Tabel: Geraamde lasten en baten  per programma per taakveld

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59