Hoofdstuk 1: Hoofdlijnen

1.2 Leeswijzer

1.2 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn samengesteld met inachtneming van het wettelijk kader, het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).

Jaarverslag
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (beleidsverantwoording) en de paragrafen. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de Begroting 2021 is voorgenomen.

Programmaverantwoording
De programmaverantwoording gaat over 9 programma's en het Overzicht Bedrijfsvoering (Overhead). In ieder programma is een doelenboom opgenomen. De doelenboom bestaat uit meerdere beleidsdoelen. Een beleidsdoel bestaat weer uit meerjarendoelen. Daarna zijn de indicatoren opgenomen relevant voor het gevoerde beleid, met een vergelijking tussen de begroting 2021 en de realisatie 2021. Onder "Wat hebben we gedaan?" is onder het beleidsdoel de toelichting uit de begroting 2021 opgenomen. Vervolgens wordt bij de meerjarendoelen toegelicht wat in 2021 is gerealiseerd. In de tabel "Wat heeft dit beleidsdoel gekost?" zijn de rekeningcijfers van de lasten en baten, en de mutaties in de reserves op programmaniveau opgenomen in vergelijking met de bijgestelde begroting 2021.

Duiding van de groen-oranje-rode indicatoren

 • Groen
  • Geen afwijking in prestatie, planning of,
  • Middelen (afwijking < 5%, verschillen < € 100.000 = altijd groen, ongeacht % afwijking ).
 • Oranje
  • Prestatie wordt niet volledig behaald of aard opgave is niet meer consistent met sturing die hieraan is geven of,
  • Prestatie loopt achter op planning maar is niet problematisch of,
  • Middelen dreigen te kort te komen of zijn onder besteed (afwijking 5 – 10%).
 • Rood
  • Prestatie wordt niet of nauwelijks behaald of,
  • Prestatie loopt achter op planning, realisatie is problematisch of,
  • Middelen vertonen tekort of zijn onder besteed (afwijking > 10%), begrotingswijziging is nodig.

Paragrafen
In de paragrafen worden specifieke onderwerpen toegelicht die van belang zijn voor de financiële positie van de provincie. De paragrafen zijn ook opgenomen in de begroting.
Aan de verplichte paragrafen is een paragraaf Projecten toegevoegd waarin de uitvoering van een aantal projecten wordt toegelicht: Hart van de Heuvelrug, Uithoflijn, Omgevingswet en Vernieuwde Regionale Tramlijn en een paragraaf Brede welvaart.

Jaarrekening
De jaarrekening bevat de balans, een overzicht van de baten en lasten en de toelichting op beiden. Daarnaast bevat de jaarrekening de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. De jaarrekening bevat de belangrijkste onderdelen waarover de onafhankelijke accountant een oordeel geeft..

Balans
De balans geeft de financiële situatie van de provincie weer per 31 december 2021. De onderdelen (activa en passiva) in de balans worden afzonderlijk toegelicht.

Baten en lasten
De cijfers in het overzicht van baten en lasten komen overeen met de programmatabellen "Wat mag het kosten". De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging 2021 en de rekening 2021 worden toegelicht.

Getalnotatie
De bedragen in de jaarrekening zijn weergegeven in eenheden van duizend euro, tenzij anders vermeld. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen. De opmaak van de Jaarstukken is ingericht voor een onlinedocument (Webversie). Dat betekent dat een export in Word soms wat onvolkomenheden in opmaak en uitlijnen heeft, maar desondanks wel goed te lezen is.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59