Hoofdstuk 1: Hoofdlijnen

1.1 Voorwoord

Met deze jaarrekening 2021 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. Wij laten daarmee zien wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Resultaten die we vaak niet alleen maar in samenwerking met andere partijen hebben bereikt.

Uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet blijkt dat Utrecht op de kaart staat bij het Rijk. We zien in het regeerakkoord elementen uit ons Utrechts Aanbod terug voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland en Utrecht. Daardoor kunnen we ons versterkt blijven inzetten voor bereikbare woon- en werklocaties, voldoende en betaalbare woningen, groen groeit mee, duurzame economische groei en de energietransitie in onze provincie.  

Ook in 2021 waren de beperkende coronamaatregelen van invloed op ons doen en laten. Wij zijn trots op wat wij en onze samenwerkingspartners ondanks die beperkingen hebben bereikt. En wij zijn blij met de waardering uit de samenleving die we daarbij ondervonden, bijvoorbeeld over hoe we onze cultuur- en erfgoedsector door de coronatijd hebben geleid en voor onze inzet bij de afhandeling van de schade van de valwind in Leersum.

Corona was niet de enige onzekere factor die invloed had op onze prestaties. Dat gold ook voor de langdurige kabinetsformatie en de voortgaande stikstofcrisis die het realiseren van de doelen – door ons en onze partners – bleef beïnvloeden. Ook merken wij en onze samenwerkingspartners de gevolgen van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en (recent) de sterk stijgende energie-, materiaal- en grondstofprijzen.
De coronamaatregelen hebben blijvende gevolgen voor onze manier van werken. Wat in 2020 nog nieuw was is inmiddels ‘standaard’ geworden, zoals thuiswerken en digitaal vergaderen, soms geheel digitaal soms in hybride vorm.

De balans opmakend, blikken wij positief terug op een jaar waarin veel provinciale beleidsdoelen zijn bereikt. Zoals de gezamenlijke Woondeal voor Utrecht en Amersfoort, De aanpak Inclusieve Energietransitie en de werelderfgoedstatus van de Neder- Germaanse Limes en de Hollandse Waterlinies.
Tegelijkertijd blijven de opgaven groot. Nieuwe IPCC-rapporten en de overstromingen in Nederland, België en Duitsland tonen eens te meer de noodzaak aan van het aanpakken van de klimaatcrisis.
De tekorten op de woningmarkt zijn groot en wij zullen gemeenten moeten blijven ondersteunen, niet alleen financieel maar ook met kennis en menskracht om woningbouwprojecten doorgang te kunnen laten vinden.

Tegelijkertijd constateren we dat we niet alles hebben bereikt wat we van plan waren en we zien een grote afwijking van wat wij voor 2021 hadden begroot. Hieruit blijkt de noodzaak om verder te werken aan het verbeteren van de planning en control cyclus waaronder het realistisch begroten en tijdig bijsturen. Er zijn ook positieve punten te melden zoals de voortschrijdende verbetering van de bedrijfsvoering.

Bij de voorbereidingen van deze jaarrekening bleek bovendien een nieuw, triest feit: de inval van Rusland in Oekraïne. Wij zijn verdrietig gestemd over het lot van de Oekraïners en de vluchtelingen die op dit moment het land moeten ontvluchten. De provincie draagt op haar eigen manier bij door het beschikbaar stellen van provinciaal vastgoed voor het opvangen van deze vluchtelingen. We kijken met grote zorg naar de internationale ontwikkelingen en de onzekerheden die de oorlog met zich meebrengt, vooral voor de inwoners van de Oekraïne en diegenen die hun land zijn ontvlucht en hopen dat de oorlog in Oekraïne snel tot een einde komt.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59