Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 8. Economie

Programma 8. Economie

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een sterke competitieve en circulaire economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.

Infographic

8.    Economie –142 woorden – in LIAS bij infographic

Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed op het gebied van Economie, met een totaal aan financiële lasten van 18.527.000 euro en 2.298.000 euro aan baten. De infographic laat zien dat 23 gemeenten gebruik maken van de subsidieregeling: vitale binnensteden en dorpskernen. Op gebied van recreatie en toerisme is de omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025 vastgesteld. Daarnaast start de Provincie Utrecht als landelijke trekker interprovinciaal bestemmingsmanagement voor recreatie en toerisme. Om te zorgen voor een sterke regionale arbeidsmarkt is de Utrecht Talent Alliantie van start gegaan. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheden samen.
Bij de ondernemers is gewerkt aan het vergroten van de bewustwording over welke kansen circulaire economie kan bieden. Met o.a. 4 mln. aan investeringen in toekomstige bedrijven is door de ROM Regio Utrecht het regionaal ecosysteem versterkt.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59