Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

Inleiding
Conform artikel 28 lid c van het BBV geven wij in dit onderdeel een overzicht van de incidentele baten en lasten. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten (2018) van de Commissie BBV is de stellige uitspraak opgenomen dat een nadere toelichting op deze incidentele posten vereist is. De commissie adviseert om in de financiële verordening een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang deze incidentele posten afzonderlijk gespecificeerd dienen te worden. In de door Provinciale Staten vastgestelde financiële verordening is opgenomen dat dit grensbedrag € 500.000 per afzonderlijke (begrotings)post betreft (artikel 5, lid f).

In die financiële verordening (artikel 1, lid s) is ook het kader opgenomen dat de provincie Utrecht hanteert om te bepalen welke posten als incidenteel of structureel aangemerkt dienen te worden. Dat kader is als volgt:

Hoofdrichtlijnen:

  1. Baten en lasten die zich maximaal 3 jaar voordoen               -> incidenteel
    Baten en lasten die zich langer dan 3 jaar voordoen               -> structureel
  2. Onttrekkingen uit en stortingen in de reserves               -> incidenteel

Op deze hoofdrichtlijnen zijn onderstaande uitzonderingen van toepassing:

  1. Meerjarige tijdelijke geldstromen, en de daarmee samenhangende lasten,
    waarvan de eindigheid vastligt door middel van een staten- en/of toekenningsbesluit   -> incidenteel
  2. Onttrekkingen aan dekkingsreserves, en de daarmee samenhangende lasten      -> structureel

Totstandkoming
De staat van incidentele baten en lasten is gebaseerd op een handmatige analyse van de realisatie door het team financiën. Het uitgangspunt voor deze analyse is de bijgestelde begroting 2021, welke door uw Staten is vastgesteld. Vanuit de begrotingsbedragen is af te leiden welke posten als incidenteel bestempeld worden. Vervolgens is op kostenplaatsniveau een vergelijking en analyse gemaakt tussen de incidentele begrotingsbedragen en de gerealiseerde lasten. De gerealiseerde bedragen zijn vervolgens opgenomen in de staat van incidentele baten en lasten. Indien op een kostenplaats zowel incidentele als structurele bedragen zijn begroot, dan is de realisatie verhoudingsgewijs ook op die manier verdeeld naar incidenteel en structureel.

Financieel beeld
In onderstaande tabel is een samenvattend financieel beeld weergegeven van de incidentele en structurele baten en lasten die in deze jaarrekening zijn verantwoord. Het financieel beeld laat zien dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Er is sprake van structureel evenwicht.

Incidenteel

Structureel

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

10.017

10.307

20.324

2. Landelijk gebied

6.227

44.204

50.431

3. Bodem, water en milieu

5.988

20.328

26.316

4. Energietransitie

1.833

5.534

7.367

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

22.491

44.193

66.684

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

65.906

114.393

180.299

7. Cultuur en erfgoed

4.504

18.458

22.962

8. Economie

5.660

12.867

18.527

9. Bestuur

276

13.844

14.120

Overzicht Overhead

5.604

51.614

57.218

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-

-632

-632

Totaal aan lasten

128.506

335.110

463.616

1. Ruimtelijke ontwikkeling

-6.010

-133

-6.143

2. Landelijk gebied

-5.889

-2.512

-8.401

3. Bodem, water en milieu

-240

-2.323

-2.563

4. Energietransitie

-

-137

-137

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

-376

-5.028

-5.404

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

-61.912

-11.535

-73.447

7. Cultuur en erfgoed

-

-680

-680

8. Economie

-1.035

-1.263

-2.298

9. Bestuur

-476

-289

-765

Overzicht Overhead

-

-3.023

-3.023

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

-9.116

-369.113

-378.229

Totaal aan baten

-85.054

-396.036

-481.090

Stortingen in reserves

168.425

-

168.425

Onttrekkingen aan reserves

-210.741

-

-210.741

Totaal reserves

-42.316

-

-42.316

Eindtotaal

1.136

-60.926

-59.790

In onderstaande tabel is per programma/onderdeel inzichtelijk gemaakt hoe de opbouw is van de incidentele baten en lasten. Voor de posten die afzonderlijk groter zijn dan € 500.000 is een beknopte toelichting opgenomen. De posten die afzonderlijk kleiner zijn dan dit bedrag zijn samengevoegd onder de benaming "Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln."

Programma/onderdeel

Specificatie

Toelichting

Incidentele
lasten

Incidentele
baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg

De gerealiseerde baten en lasten houden verband met de administratieve verwerking van HvdH/VBS. Het betreft een tijdelijk programma met een bijbehorende einddatum (2025), waardoor de realisatie als incidenteel wordt aangemerkt. Het saldo wordt gedekt uit de reserve Hart van de HeuvelrugVliegbasis Soesterberg.

1.240

-2.467

Programma Omgevingswet

Het programma richt zich op de implementatie van de Omgevingswet. Afronding daarvan is voorzien in 2022.

878

Programma Versnelling Woningbouw

Betreft de afwikkeling van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling. Bij de voorjaarsnota en de slotwijziging is hiervoor de begroting aangepast middels een onttrekking uit de reserve BO. In de zomernota is de begroting ook bijgesteld met de incidentele rijksbijdrage flexpools ad € 2,6 miljoen.

6.697

-2.690

Regiodeal Vitale Wijken

Subsidieverstrekking aan RIVM voor regiodeals Monitoring vitale wijken. De Regiodeal kent een afgebakende tijdsperiode en is vanaf de Begroting 2020 incidenteel voor 4 jaar.

852

-853

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

350

Subtotaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

10.017

-6.010

2. Landelijk gebied

Faunabeheer

Dit hangt voor een groot deel samen met de post open-eind-regeling faunaschade. De uitgekeerde faunaschade is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Hiervoor is bij de Slotwijziging een onttrekking uit de reserve Realisatiestrategie en Natuurvisie begroot.

1.761

Programma AVP duurzame landbouw

Dit betreft de uitvoer van het POP-3 programma. Hiervoor zijn bij de Kaderbrief 2021-2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld.

2.492

-622

Programma AVP ontwikkelen NNN

Dit hangt samen met de verkoop van panden. Hiervoor is bij de zomernota 2021 de begroting aangepast door de onttrekking uit de reserve Landelijk Gebied te verlagen.

-5.267

Programma AVP overig

Voor dit programma zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve Landelijk Gebied. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt.

571

Programma Stikstof

Betreft voor het overgrote deel middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

1.403

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 2. Landelijk gebied

6.227

-5.889

Ondergrondse hoogspanningskabels

Voor de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels is er een tweetal subsidiebeschikkingen verstrekt waarvan het werk volgend jaar plaats zal vinden. Bij de Slotwijziging 2021 is voorgesteld om de begroting hiervoor op te hogen ten laste van het begrotingssaldo.

1.797

Kwaliteitsimpuls VTH

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

422

Programma Bodemsanering

Voor dit programma zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve Egalisatie Bodemsanering. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader incidenteel aangemerkt.

2.701

-225

Programma Klimaatadaptatie

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

720

-15

Versnellen aanpak asbestdaken

Dit betreft een incidentele impuls vanuit de Begroting 2020 voor de periode t/m 2023.

348

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 3. Bodem, water en milieu

5.988

-240

4. Energietransitie

Programmaorganisatie Energietransitie

Dit betreft een incidentele impuls vanuit de Begroting 2021 voor de periode t/m 2023.

772

Ondersteuning lokale energiecoöperaties

Dit betreft een overheveling van de middelen uit 2020 bij de Jaarstukken 2020.

1.061

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 4. Energietransitie

1.833

-

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Specifieke infra-projecten

Vanuit het oude Mobiliteitsprogramma worden nog diverse projecten gesubsidieerd. De realisatie is vaak afhankelijk van de eindafrekeningen vanuit de gemeenten. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt.

3.554

-253

Algemene regionale programma's

Inzet van incidenteel beschikbaar gestelde middelen regionale programma's

3.556

Variabele onderhoudskosten wegen en vaarwegen

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud Wegen .

3.742

SM Sturing vind mondialer plaats

Inzet van incidenteel beschikbaar gestelde middelen UVP Smart Mobility

345

LO Mobiliteit is duurzamer

Inzet van incidenteel beschikbaar gestelde middelen UVP Leefomgeving

690

Verbetering regionale fietsnetwerk

Inzet van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen fiets.

10.604

-123

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

22.491

-376

6. Bereikbaarheid II - OV

Regiotaxi

De vervoerskosten worden bij de provincie in rekening gebracht waarna wij deze weer doorbelasten naar de gemeenten.

12.651

-12.651

Rijksvergoeding compensatie OV

Betreft ontvangen compensatie vanuit het Rijk, die ook weer is doorgestort naar de concessiehouders.

44.311

-44.311

Variabele onderhoudskosten

De variabele onderhoudskosten zijn onttrokken uit de reserve Beheer en onderhoud OV assets.

3.543

Rijksbijdrage Regionaal Spoor

Ontvangen Rijksbijdrage Regionaal Spoor voor de onderhoudslasten aan de SUNIJ lijn.

4.950

-4.950

Tijdelijk formatie

In de kadernota 2018 en het coalitie akkoord zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor formatie.

1.004

Vrijval balansafwikkelverschillen

Totaal aan afwikkeling balansverschillen

-553

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

65.906

-61.912

7. Cultuur en erfgoed

Erfgoedparels

Voor dit programma zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld in een bestemmingsreserve. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt.

1.028

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie

De programmatische aanpak kent een einddatum. Daarbij geldt dat bij de Begroting 2020 door PS de extra middelen incidenteel zijn toegekend tot en met 2023.

832

Steunpakket cultuur corona

Incidenteel toegekende middelen voor de cultuur- en erfgoedsector.

2.072

Erfgoeddeal

Incidenteel toegekende middelen voor de Erfgoeddeal.

572

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 7. Cultuur en erfgoed

4.504

-

8. Economie

Cofinancieringsfonds

Voor dit programma zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld in een bestemmingsreserve. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt. Daarnaast hebben wij ook een specifieke uitkering van het rijk ontvangen. Dat is een tijdelijke geldstroom. Conform ons kader classificeren we de bijbehorende lasten als incidenteel.

2.897

Innovatie MIT-regeling

Voor dit programma zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld in een bestemmingsreserve. Onttrekkingen uit deze reserve, en de bijbehorende lasten, worden conform ons kader als incidenteel aangemerkt. Daarnaast hebben wij ook een specifieke uitkering van het rijk ontvangen. Dat is een tijdelijke geldstroom. Conform ons kader classificeren we de bijbehorende lasten als incidenteel.

2.188

-1.035

Versterking en herstel (zakelijk) toerisme

Inzet van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de versterking en herstel van (zakelijk) toerisme.

575

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

Subtotaal 8. Cultuur en erfgoed

5.660

-1.035

9. Bestuur

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

276

-476

Subtotaal 9. Bestuur

276

-476

Overzicht Overhead

Inhaalslag Informatieveiligheid & Privacy

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

780

I-opgave (digitale overheid)

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

1.935

Software as a Service

Correctie van kredieten Enterprise search, RMA, RX Mission, BBP GS Ibabs, Financieel systeem, Subsidiesysteem en HRM systeem uit de meerjareninvesteringsprognose naar exploitatie

948

Bedrijfsvoeringsprojecten

Betreft incidentele middelen die bij de Kaderbrief 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld.

1.468

Overige incidentele mutaties per post < 0,5 mln.

n.v.t.

473

Subtotaal Bedrijfsvoering (Overhead)

5.604

-

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Decentralisatie uitkeringen

Er zijn diverse decentralisatie-uitkeringen ontvangen die een einddatum hebben, en als incidenteel worden geclassificeerd.

-9.116

Totaal incidentele baten en lasten

128.506

-85.054

Stortingen in reserves

n.v.t.

n.v.t.

168.425

-

Onttrekkingen aan reserves

n.v.t.

n.v.t.

-

-210.741

Totaal reserves

168.425

-210.741

Eindtotaal

296.931

-295.795

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59