Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.15 Berekening EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde
periode. Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband afspraken
gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau.

Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de
rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten,
provincies en waterschappen) en premie gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg.

Berekening van het EMU-saldo

Bijgestelde begroting 2021*

Rekening 2021

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-69.681

-28.303

2.

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa

37.616

49.559

3.

+/+ Mutatie voorzieningen

-1.044

-1.940

4.

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

4.746

8.849

5.

-/- Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-

-

Berekend EMU-saldo

-113.087

-88.651

* Zoals opgenomen in Begroting 2022

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59