Bijlagen

Bijlage 1: Verloopoverzicht investeringskredieten

Specificatie investeringen met een economisch nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2020

Bijgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie (niet mva) 2021

Verschil 2021

Totaal realisatie

Restant krediet

Te realiseren bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2020

Realisatie bijdrage derden 2021

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Provinciaals verkeersmodel

350

220

-

27

-27

247

103

-

-

-

-

Vervanging Kwaliteitcentrale

400

-

400

113

287

113

287

-

-

Vervanging wintermachines

1.400

-

1.400

783

617

783

617

-

-

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2.150

220

1.800

924

-

876

1.144

1.006

-

-

-

-

6. Bereikbaarheid II - OV

Uitbreidingsinvesteringen

OV Uithoflijn (infra en materieel)

483.034

423.734

12.160

8.693

3.467

432.427

50.607

305.294

286.707

327-

18.914

OV tramremise

62.000

59.646

2.354

1.412

942

61.058

942

21.200

21.200

-

-

OV Busremise

43.300

24.441

11.734

11.220

514

35.661

7.639

10

264

-274

P&R Breukelen

5.380

84

443

314

129

398

4.982

-

-

Vlootoptimalisatie

17.257

5.027

5.360

9.328

-3.968

14.355

2.901

-

-

Opkomstlocatie P&R Science Park

152

-

-

-

-

152

-

-

Chauffeursverblijf busstation jaarbeurs

840

-

-

-

-

840

-

-

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

1.020

459

-

459

-

1.020

-

-

Inrichting remiseterrein Nieuwegein

390

324

387

-63

387

3

-

-

Project afgerond 2021

Tramkruising Symfonielaan Nieuwgein

652

652

35

617

35

617

-

-

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

614.025

512.932

33.486

31.389

-

2.097

544.321

69.704

326.494

307.917

63-

18.640

Vervangingsinvesteringen

OV overwegen en haltes

12.041

10.740

1.301

449

852

11.189

852

-

-

Traminfrastructuur N'gein - Ijsselstein (VRT)

186.100

145.350

23.733

13.244

10.489

158.594

27.506

24

-24

OV Telematica/ICT tram/bus DRIS

9.502

4.038

2.433

1.494

939

5.532

3.970

3.652

3.026

69

557

Beveiliging opstelterreinen

720

300

-

300

-

720

-

-

Verv. spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn

180

180

178

2

178

2

-

-

Project afgerond 2021

Indico-systeem

4.400

802

1.485

-683

1.485

2.915

-

-

Vervanging websites Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT)

175

175

161

14

161

14

-

-

Project afgerond 2021

Subtotaal vervangingsinvesteringen

213.118

160.128

28.924

17.012

-

11.912

177.140

35.978

3.652

3.026

93

533

Totaal 6. Bereikbaarheid II - OV

827.143

673.060

62.410

48.401

-

14.009

721.461

105.682

330.146

310.943

30

19.173

9. Bestuur

Vervanging dienstauto's

254

254

257

-3

257

-3

-

Totaal 9. Bestuur

254

-

254

257

-

-3

257

-3

-

-

-

-

10. Overzicht Overhead

Software

Business Intelligence Tool

295

-

115

-

135

-20

135

160

-

-

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salaris)

450

115

6

112-

155

-36

157

293

2

-2

Serv.man.Syst. Assyst

551

-

-

-

-

-

551

-

-

Presto Fin en Control

1.969

-

312

-

9

303

9

1.960

-

-

Record Man. Appl. RMA

803

72

428

72-

181

318

182

621

-

-

Doc. Generator

371

51

240

51-

219

71

220

151

-

-

Enterprise Search

333

-

-

-

50

-50

50

283

-

-

Zaaksyst. Squit 2020 (Elvhis)

353

110

165

110-

250

25

250

103

-

-

Interne broker

-

37

-

7-

72

-66

103

-103

-

-

Subsidietool

750

7

30

158-

92

96

-59

809

-

-

Bestuurlijke besluitvorming GS

442

158

436

37-

368

105

489

-47

-

-

Totaal software

6.317

550

1.732

546-

1.531

747

1.535

4.782

-

-

2

-2

ICT (hardware)

Werkplek laptops

200

99

101

98

-

3

196

4

-

-

Beeldschermen thuiswerken

200

200

-

-

200

-

200

-

-

Werkplek apparatuur

550

550

-

-

550

-

550

-

-

Tablets GS/PS

101

-

-

-

-

-

101

-

-

Totaal ICT (hardware)

1.051

99

851

98

-

753

196

855

-

-

-

-

Provinciehuis

Losse gebruikersinventaris

459

-

459

51

408

51

408

-

-

Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat)

2.200

8

2.192

2.169

23

2.177

23

-

-

Transport (liften)

800

-

-

-

-

-

800

-

-

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

1.310

98

812

289

523

387

923

-

-

AV-middelen Statenzaal

2.090

124

2.090

1.438

652

1.562

528

-

-

Verantwoorde thuiswerkplek

375

-

375

-

375

-

375

-

-

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.400

-

1.400

-

1.400

-

1.400

-

-

Verduurzaming vastgoed

805

-

-

-

-

-

805

-

-

Totaal provinciehuis

9.439

230

7.328

3.948

-

3.380

4.178

5.261

-

-

-

-

Totaal Overzicht Overhead

16.807

879

9.911

3.499

1.531

4.881

5.909

10.898

-

-

2

-2

Totaal investeringen met een economisch nut

846.354

674.159

74.375

53.081

1.531

19.763

728.771

117.583

330.146

310.943

33

19.170

Toelichting op de verschillen per krediet die groter zijn dan € 100.000

Investeringen met een economisch nut

Programma/krediet

Verschil
2021

Toelichting

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Provinciaals verkeersmodel

-27

Afwijking < 100.000

Vervanging Kwaliteitcentrale

287

Vanwege een aanbestedingsvoordeel vallen de kosten lager uit. De prognose van het restantkrediet is € 150k.

Vervanging wintermachines

617

In verband met de behandeling van een kortgeding rondom de aanbesteding heeft de vervanging van de wintermachines vertraging opgelopen. In 2022 vindt de volledige vervanging plaats.

6. Bereikbaarheid II - OV

OV Uithoflijn (infra en materieel)

3.467

Hoewel de wens was om de UHL financieel geheel in 2021 af te ronden blijven er toch nog restpunten uit opgestelde VTA's doorlopen in 2022. Voor het deelproject Directieleveringen is daarom nog een aanvullende VTA ter hoogte van € 2,2 mln. opgesteld. Dit project hangt ook samen met Nieuwegein City en een bedrag van € 1,4 mln. loopt door in 2022.

OV tramremise

942

Een deel van de werkzaamheden voor Directieleveringen vanuit ITR is vertraagd, in samenhang met de vertraging van de werkzaamheden Spooromlegging Nieuwegein City. En resultaat 2021 voor de Nieuwe Tram Remise (660K) was niet meegenomen in kasritme, wordt pas na afroding geheel ITR echt "vrijgegeven".

OV Busremise

514

Kosten voor aanvullende voorzieningen i.r.t. brandveiligheid (brandmuren e.d. in plaats van deluge-systeem) zijn een stuk lager uitgevallen.

P&R Breukelen

129

Er was rekening gehouden met een hoger bedrag aan doorbelasting interne uren en een deel van het werk door het ingenieursbureau is iets later gestart.

Vlootoptimalisatie

-3.968

Drie tramstellen zijn al in november/december geleverd i.p.v. januari zoals in de oorspronkelijke planning was opgenomen. Hierdoor heeft de termijnbetaling ook eerder dan gepland plaatsgevonden.

Opkomstlocatie P&R Science Park

-

Chauffeursverblijf busstation jaarbeurs

-

Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn

459

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering uitgesteld naar 2022.

Inrichting remiseterrein Nieuwegein

-63

Afwijking < 100.000

Tramkruising Symfonielaan Nieuwgein

617

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering uitgesteld naar 2022.

OV overwegen en haltes

852

Een deel van de werkzaamheden voor Directieleveringen is vertraagd, in samenhang met de vertraging van de werkzaamheden Spooromlegging Nieuwegein City.

Traminfrastructuur N'gein - Ijsselstein (VRT)

10.489

Vertraging afronding contract hoofdaannemer Ombouw SUNIJ-Lijn (VTW-lijst en herstelwerkzaamheden) en vertraging deel van de werkzaamheden aannemer Spooromlegging Nieuwegein City omdat het opgeleverde ontwerp niet aan de gestelde eisen voldeed. Er hebben hierdoor meerdere toetsrondes op het ontwerp plaatsgevonden om tot een definitief ontwerp te komen. Tevens zijn restpunten Ombouw SUNIJ doorgeschoven naar 2022 om uitgevoerd te worden tijdens de buitendienststelling voor Spooromlegging Nieuwegein City.

OV Telematica/ICT tram/bus DRIS

939

DRIS Vervangingsopgave: deel (ontwerp)werk is uitgesteld naar 2022. Daarnaast is 220k voor Wayfinding stationshal en een kwaliteitsslag op de openbaar vervoer terminal (bus en tram) doorgeschoven naar 2022.

Beveiliging opstelterreinen

300

Door capaciteitsgebrek is de uitvoering uitgesteld naar 2022.

Verv. spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn

2

Afwijking < 100.000

Indico-systeem

-683

Er heeft 2021 een succesvolle testfase plaatsgevonden waarbij alle indicaties op groen staan en de geleverde prestaties ten laste komen van het boekjaar 2021. Conform de intenties van het contract heeft daarom ook de betaling in 2021 plaatsgevonden. In de planning was dit pas in de eerste helft van 2022 voorzien.

Vervanging websites Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT)

14

Afwijking < 100.000

9. Bestuur

Vervanging dienstauto's

-3

Afwijking < 100.000

10. Overzicht Overhead

Business Intelligence Tool

-20

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2020 en 2021 gecorrigeerd.

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salaris)

-36

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2018 t/m 2021 gecorrigeerd.

Serv.man.Syst. Assyst

-

Presto Fin en Control

303

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2021 gecorrigeerd.

Record Man. Appl. RMA

318

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2020 en 2021 gecorrigeerd.

Doc. Generator

71

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2020 en 2021 gecorrigeerd.

Enterprise Search

-50

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2021 gecorrigeerd.

Zaaksyst. Squit 2020 (Elvhis)

25

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2019 t/m 2021 gecorrigeerd.

Interne broker

-66

Afwijking < 100.000

Subsidietool

96

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2020 en 2021 gecorrigeerd.

Bestuurlijke besluitvorming GS

105

Betreft een SaaS-oplossing en is volgens de Notitie MVA van de commissie BBV geen investering. Gerealiseerde kosten boekjaar 2020 en 2021 gecorrigeerd.

ICT (hardware)

-

Werkplek laptops

3

Afwijking < 100.000

Beeldschermen thuiswerken

200

Deze beeldschermen zijn al uitgevraagd en besteld via ons ICT-DAS systeem en dient als vervanging op reeds uitgegeven schermen (i.v.m. het thuiswerken) die we hebben weggehaald uit het kantoorgebouw.

Werkplek apparatuur

550

Verwachting is dat de aangekochte laptops en randapparatuur uit 2017 vervangen moeten worden. De afschrijvingstermijn van de hardware betreft vijf jaar. In de loop van het boekjaar 2022 worden deze hardware vervangen.

Tablets GS/PS

-

Provinciehuis

-

Losse gebruikersinventaris

408

Er is akkoord gegeven eind 2021 op de offertes, 14 weken later. De prestatie wordt geleverd in 2022 (meubilair wordt eerste kwartaal geplaatst).

Verbouwing verd 2 tm 6 (Reg Klimaat)

23

Project loopt nog door in 2022 waarbij dit restbedrag word aangewend.

Transport (liften)

-

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

523

De ledverlichting (289K) op de werkverdiepingen is in 2021 aangebracht. Voor de zonnepanelen op locaties De Meern en Botenloods loopt momenteel een aanbesteding - de sluitingsdatum voor het indienen van offertes is 31 januari. De termijnen zijn verlengd omdat één potentiële partij zich buiten de procedure om bij de PU heeft gemeld, en dat is niet toegestaan. Voor de aanbesteding van de zonnepanelen op het Huis voor de provincie loopt momenteel een marktconsultatie. De vertraging hangt samen met het feit dat we deze aanbesteding niet eerder konden publiceren omdat er a) in de zomer aanvullende eisen door PS werden gesteld ten aanzien van het voorkomen van dwangarbeid in de productieketen duurzame energie en b) in het najaar bleek dat binnen de provincie Utrecht teruglevering aan het hoogspanningsnet momenteel niet mogelijk is vanwege congestie op dit net. Dit betekent dat de netbeheerders momenteel geen nieuwe grootverbruikers toelaten. Om die reden heeft de PU nu besloten te gaan kijken naar mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen op eigen terrein, waarbij de opgewekte energie wordt aangewend voor eigen gebruik (vandaar de consultatie – de sluitingsdatum daarvan is vandaag). De aanbesteding voor led in het Huis voor de PU (gebouwdelen die nog niet zijn gedaan) zal in Q1 2022 de markt op gaan.

AV-middelen Statenzaal

652

Er worden nog kosten gemaakt in 2022. Het restant kan vrijvallen.

Verantwoorde thuiswerkplek

375

Eerste grote bestelling is gedaan door Provincie bij leverancier. Webshop was december 2021 klaar en heeft tot 31-12 open gestaan. Levering en betaling van deze werkplekken vindt plaats in 2022

Verbouwing BG en 1e verdieping

1.400

Door corona was er grote impact op verbouwing verdieping 2 t/m 6 (uitloop). We willen eerst 2 t/m 6 afronden alvorens te starten met het volgende project. Uitvraag projectmanager voor begeleiding wordt zeer binnenkort opgestart waarna project start (inventarisatie, PVE, ontwerp etc.) in 2022.

Verduurzaming vastgoed

-

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Toegekend krediet (bruto)

Realisatie t/m 2020

Bijgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Realisatie (niet mva) 2021

Verschil 2021

Totaal realisatie

Restant krediet

Bijdrage derden

Realisatie bijdrage derden t/m 2020

Realisatie bijdrage derden 2021

Nog te realiseren bijdrage derden

Is er sprake van bijstelling t.o.v. een eerder P&C-document?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

HvdH - Oostelijke Corrridor

18.829

18.447

-

37

-37

18.484

345

-

-

20

-20

Krediet is geactualiseerd op basis van de vastgestelde Mastergrondexploitatie

HvdH - Harlanterrein

2.128

2.254

-

-

2.254

-126

-

-

-

-

Krediet is geactualiseerd op basis van de vastgestelde Mastergrondexploitatie

HvdH - Kamp van Zeist

3.221

220

-

32

-32

252

2.969

-

-

-

-

Krediet is geactualiseerd op basis van de vastgestelde Mastergrondexploitatie

Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

24.178

20.921

-

69

-

-69

20.990

3.188

-

-

20

-20

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Uitbreidingsinvesteringen

Provinciale (vaar)wegen

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

400

-

-

10

-

-10

10

390

-

-

-

N226 Faunapassage

6.150

97

500

244

-

256

341

5.809

-

-

-

Spoortunnel Maarsbergen

23.200

4.875

700

990

-

-290

5.865

17.335

2.500

-

2.500

N212, traject 27, buitengebied Woerden

750

-

-

-

-

-

750

-

N228 Trajectaanpak Montfoort

319

15

220

122

-

98

137

182

-

9

-9

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

56.500

467

650

368

-

282

835

55.665

6.250

-

6.250

N233 Rijnbrug

95.576

2.790

930

1.449

-

-519

4.239

91.337

51.794

44

-

51.750

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

1.666

-

-

75

-

-75

75

1.591

-

-

-

N238, traject 82

124

1

-1

1

123

-

N402 Rotonde Slootdijk

2.792

416

42

45

-

-3

461

2.331

-

-

-

N484 Trajectaanpak

5.978

136

500

192

-

308

328

5.650

-

-

-

Ecopassage Griftenstein

2.144

1.923

115

115

-

0

2.038

106

39

39

-

-

Omgevingslawaai

3.250

155

650

159

-

491

314

2.936

-

-

-

Carpoolplaatsen

1.421

-

950

350

-

600

350

1.071

-

-

-

Fietsbrug Nigtevegt

12.845

12.871

-26

-26

-

-0

12.845

-0

12.891

12.531

320

40

Natuurverbinding

4.099

4.046

53

-

-53

4.099

0

4.099

3.926

187

-14

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

170

-

170

117

-

53

117

53

-

-

-

N402, traject 87 en 88

1.250

-

55

-

-55

55

1.195

-

-

-

Merwedekanaal (Vijfheerenlanden)

14.500

-

14.493

-

-14.493

14.493

7

-

-

-

Subtotaal (vaar)wegen

233.134

27.791

5.401

18.811

-

-13.410

46.602

186.532

77.573

16.540

517

60.516

Fiets

N224 Renswoude

195

-

195

-

-

195

-

195

-

-

N226 OVL

575

90

485

18

-

468

108

468

-

-

N228 Trajectaanpak Montfoort

758

35

705

579

-

126

614

144

-

-

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

191

56

25

14

-

11

70

121

-

-

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

1.880

-

-

-

-

-

-

1.880

-

-

N417 Trajectaanpak

970

714

256

-

-

256

714

256

-

-

N484 Trajectaanpak

130

1

-

2

-

-2

3

127

-

-

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

824

-

700

862

-

-162

862

-38

6

-6

Subtotaal fiets

5.523

896

2.366

1.475

-

891

2.371

3.152

-

-

6

-6

Verkeersveiligheid

-

N212, traject 27, buitengebied Woerden

719

17

-17

17

702

-

N224 Renswoude

525

481

-

-

-

-

481

44

-

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

1.100

-

-

27

-

-27

27

1.073

-

N228 Trajectaanpak Montfoort

1.555

80

1.255

281

-

974

361

1.194

25

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

270

-

-

-

-

-

-

270

-

N238, traject 82

233

-

-

-

233

-

N201/412 Bermverhardingen

281

153

128

130

-

-2

283

-2

-

N229 Bermverharding

970

956

14

-15

-

29

941

29

239

128

-

N405 Bermverharding Kamerik

504

389

14

14

-

0

403

101

-

N417 Trajectaanpak

90

63

27

-

-

27

63

27

-

N484 Trajectaanpak

700

10

-

15

-

-15

25

675

-

Bermverhardingen N225 / N228 / N229

1.015

-

1.015

468

-

547

468

547

23

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

1.560

-

1.560

1.332

-

228

1.332

228

-

Subtotaal verkeersveiligheid

9.522

2.132

4.013

2.270

-

1.743

4.402

5.120

239

128

48

-

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

248.179

30.819

11.780

22.556

-

-10.776

53.375

194.804

77.812

16.668

571

60.510

Vervangingsinvesteringen

Kunstwerken

Diverse kunstwerken gehele provincie

20.295

-

-

-

-

-

-

20.295

Beverweerdsebrug, Bunnik

500

8

492

81

-

411

89

411

Duikerbrug N484

330

-

-

-

-

-

-

330

Subtotaal kunstwerken

21.125

8

492

81

-

411

89

21.036

-

-

-

-

Verhardingen

N199 traject 8 (Rondweg Noord)

400

-

-

-

-

-

-

400

N204, traject 17

101

-

-

-

-

-

-

101

N210, traject 20 (Schoonhoven Lopik)

668

-

-

35

-

-35

35

633

N210, traject 21 (Lopik N204)

869

-

-

-

-

-

-

869

N224, traject 35 (Renswoude)

2.250

2.238

-

13

-

-13

2.251

-1

N225, traject 37 (Driebergen-Doorn)

1.812

-

1.270

1.675

-

-405

1.675

137

N228, traject Montfoort

2.953

135

2.953

1.099

-

1.854

1.234

1.719

N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)

315

-

315

129

-

186

129

186

N402, traject 87 (Loenersloot)

602

-

-

-

602

N402, traject 88 (Loenen-Breukelen)

3.073

-

-

-

3.073

N402, traject 87 en 88

5.515

-

-

40

-

-40

40

5.475

N412, traject 98

397

-

-

-

-

-

-

397

N417, traject 116 en 117 (Maartensdijk-Hol.Rading)

1.788

1.324

464

194

-

270

1.518

270

N484A, traject 114

662

-

-

-

-

-

-

662

N484, overdracht Vijfheerenland

1.174

-

-

-

-

-

-

1.174

Diverse trajecten gehele provincie

94.268

-

-

-

-

-

-

94.268

Subtotaal verhardingen

116.847

3.697

5.002

3.184

-

1.818

6.881

109.966

-

-

-

-

Vaarwegen

-

-

-

-

Rivier Eem, damwanden overig

8.054

1.265

1.100

1.022

78

2.287

5.767

2.251

1.416

708

126

Merwedekanaal , oeverconstructie

14.500

636

3.400

4.096

-696

4.732

9.768

150-

-

-150

Subtotaal vaarwegen

22.554

1.901

4.500

5.118

-

-618

7.019

15.535

2.101

1.416

708

-23

Wegmeubiliar

-

-

-

-

Bushokjes in de gehele provincie

1.824

944

880

261

-

619

1.205

619

Subtotaal wegmeubiliar

1.824

944

880

261

-

619

1.205

619

-

-

-

-

Subtotaal vervangingsinvesteringen

162.350

6.550

10.874

8.644

-

2.230

15.194

147.156

2.101

1.416

708

-23

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

410.529

37.369

22.654

31.199

-

8.545-

68.568

341.961

79.913

18.084

1.279

60.487

Totaal investeringen met een maatschappelijk nut

434.707

58.290

22.654

31.268

-

8.614-

89.558

345.149

79.913

18.084

1.299

60.467

Toelichting op de verschillen per krediet die groter zijn dan € 500.000

Investeringen met een maatschappelijk nut

Programma/krediet

Verschil
2021

Toelichting

1. Ruimtelijke ontwikkeling

HvdH - Oostelijke Corrridor

-37

Afwijking < 500.000

HvdH - Harlanterrein

-

HvdH - Kamp van Zeist

-32

Afwijking < 500.000

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Afwijking < 500.000

Provinciale (vaar)wegen

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

-10

Afwijking < 500.000

N226 Faunapassage

256

Afwijking < 500.000

Spoortunnel Maarsbergen

-290

Afwijking < 500.000

N212, traject 27, buitengebied Woerden

-

N228 Trajectaanpak Montfoort

98

Afwijking < 500.000

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

282

Afwijking < 500.000

N233 Rijnbrug

-519

Er is een aantal opdrachtwijzigingen gegeven aan het ingenieursbureau in verband met extra onderzoeken voor de constructie van de brug en het opstellen van een compleet nieuwe SSK raming.

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

-75

Afwijking < 500.000

N238, traject 82

-1

Afwijking < 500.000

N402 Rotonde Slootdijk

-3

Afwijking < 500.000

N484 Trajectaanpak

308

Afwijking < 500.000

Ecopassage Griftenstein

0

Omgevingslawaai

491

Afwijking < 500.000

Carpoolplaatsen

600

Gezien de korte voorbereidingstijd is alleen Carpoolplaats Baarn in 2021 gerealiseerd. De realisatie van Carpoolplaats Eembrugge wordt in februari 2022 gestart. Carpoolplaats Maartensdijk heeft vertraging vanwege over te nemen gronden van Rijkswaterstaat. Deze wordt in 2022 gerealiseerd. Bij carpoolplaats Linschoten moet nog grondoverdracht vanuit de gemeente IJsselstein plaatsvinden.Deze carpoolplaats wordt waarschijnlijk in 2023 opgeleverd.

Fietsbrug Nigtevegt

-0

Natuurverbinding

-53

Afwijking < 500.000

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

53

Afwijking < 500.000

N402, traject 87 en 88

-55

Afwijking < 500.000

Merwedekanaal (Vijfheerenlanden)

-14.493

In het kader van de overdracht van het economisch eigendom van het Utrechtse deel van het Merwedekanaal zijn op de balans van de provincie Zuid-Holland geactiveerde investeringen door de provincie Utrecht tegen boekwaarde overgenomen. Provinciale Staten heeft in de vergadering van 14 december 2021 hiervoor krediet ter beschikking gesteld.

Fiets

-

N224 Renswoude

195

Afwijking < 500.000

N226 OVL

468

Afwijking < 500.000

N228 Trajectaanpak Montfoort

126

Afwijking < 500.000

N237 Fietspad Mc Donalds Zuid

11

Afwijking < 500.000

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

-

N417 Trajectaanpak

256

Afwijking < 500.000

N484 Trajectaanpak

-2

Afwijking < 500.000

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

-162

Afwijking < 500.000

Verkeersveiligheid

-

N212, traject 27, buitengebied Woerden

-17

Afwijking < 500.000

N224 Renswoude

-

N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist

-27

Afwijking < 500.000

N228 Trajectaanpak Montfoort

974

N228 Trajectaanpak Montfoort (afwijking verschillende programma's: 3,1 mln. euro): Vanwege onvoldoende beschikbaarheid van materialen en weersgesteldheid zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is er sprake van positief resultaat vanwege een gunstige inschrijving door externe marktwerking en zijn er geen grote risico’s opgetreden zoals verontreinigingen in de fundering en bermen.

N237 Trajectaanpak Zeist en Soest

-

N238, traject 82

-

N201/412 Bermverhardingen

-2

Afwijking < 500.000

N229 Bermverharding

29

Afwijking < 500.000

N405 Bermverharding Kamerik

0

N417 Trajectaanpak

27

Afwijking < 500.000

N484 Trajectaanpak

-15

Afwijking < 500.000

Bermverhardingen N225 / N228 / N229

547

De kosten van de bermverharding op de N225 vallen lager uit, omdat de grond minder vervuild was. Daarnaast is minder bermverharding op de N229 aangebracht dan gepland. Het restant van het budget wordt in 2022 gebruikt voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan het kruispunt.

Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417

228

Afwijking < 500.000

Vervangingsinvesteringen

-

Kunstwerken

-

Diverse kunstwerken gehele provincie

-

Beverweerdsebrug, Bunnik

411

Afwijking < 500.000

Duikerbrug N484

-

Verhardingen

-

N199 traject 8 (Rondweg Noord)

-

N204, traject 17

-

N210, traject 20 (Schoonhoven Lopik)

-35

Afwijking < 500.000

N210, traject 21 (Lopik N204)

-

N224, traject 35 (Renswoude)

-13

Afwijking < 500.000

N225, traject 37 (Driebergen-Doorn)

-405

Afwijking < 500.000

N228, traject Montfoort

1.854

Zie bovenstaande toelichting, N228 Trajectaanpak Montfoort.

N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)

186

Afwijking < 500.000

N402, traject 87 (Loenersloot)

-

N402, traject 88 (Loenen-Breukelen)

-

N402, traject 87 en 88

-40

Afwijking < 500.000

N412, traject 98

-

N417, traject 116 en 117 (Maartensdijk-Hol.Rading)

270

Afwijking < 500.000

N484A, traject 114

-

N484, overdracht Vijfheerenland

-

Diverse trajecten gehele provincie

-

Vaarwegen

-

Rivier Eem, damwanden overig

78

Afwijking < 500.000

Merwedekanaal , oeverconstructie

-696

In 2021 zijn meer damwanden geleverd dan initieel geprognotiseerd door de aannemer. Daarnaast is er sprake van een forse stijging van de staalprijzen (50%-100%).

Wegmeubiliar

-

Bushokjes in de gehele provincie

619

Vanwege problemen met Stedin (netwerkbeheerder) heeft de uitvoering in 2021 vertraging opgelopen. Dit heeft voornamelijk te maken met het beschikbaar zijn van de aansluitcodes. In 2022 wordt het restant van de bushokjes geplaatst.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59