Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.9 Overzicht structurele mutaties reserves

4.9 Overzicht structurele mutaties reserves

Conform artikel 28, lid d van het BBV dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de primaire begroting 2021 was rekening gehouden met een structurele onttrekking aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Uithoflijn van € 0,646 mln.
In de Zomernota is echter aangegeven dat er in 2021 geen onttrekking nodig is, omdat het project Uithoflijn financieel nog niet was afgerond. Dit heeft geresulteerd in een begrotingswijziging, waardoor in de bijgestelde begroting 2021 geen structurele onttrekking is begroot.
Er zijn in de jaarrekening 2021 ook geen structurele stortingen in reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59