Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat sterk

Infographic

  1. Ruimtelijke ontwikkeling –152 woorden- in LIAS bij infographic

Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling met een totaal aan financiële lasten van 20.324.000 euro, 6.143.000 euro aan baten en 69.000 euro aan investeringen.  In de infographic is te zien dat bij het samenwerken aan vitale wijken in 2021 de nulmeting gereed is en de uitvoering op stoom komt. De Provinciale Staten heeft de omgevingsvisie vastgesteld waarin opgenomen is dat er gebouwd gaat worden rond OV-knooppunten en binnenstedelijk. De woningvoorraad is in 2021 gestegen met 7294 woningen en 5 woningbouwlocaties ontvingen samen ruim 40 mln. euro van het Rijk vanuit de woningbouwimpuls.Met 39 partners is een pact opgesteld om groen mee te laten groeien met verstedelijking. Deze provinciale ambitie is overgenomen in het regeerakkoord.
Het ontwikkelbeeld regio Amersfoort is vastgesteld met als doel dat de spoorzones Amersfoort op de lijst met grootschalige woningbouwlocaties van het Rijk komen.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59